<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3689540979196714276\x26blogName\x3dLove+Trains\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lovetrains.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://lovetrains.blogspot.com/\x26vt\x3d9101296960044461250', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


Keep Calm | 13/08/2011 | 12:34 am


Photobucket

1 comments

1 Comments:

Hejsan! Nu har DU chansen att vinna ett valfritt Iphone skal/tillbehör värde 500 kronor! Om du är intresserad så finns det lätta instruktioner om hur du ska göra här: http://sjuuu.blogg.se/2011/august/vinn-ett-iphoneskaltillbehor-1.html

LYCKA TILL :)
ps. om du vill göra ett bloglovin byte så kan vi fixa det på en gång! KRAM :)

By Anonymous Sju tjejer i en blogg :), at 13 August 2011 at 22:09  

Post a Comment
Newer Posts Photobucket Older Posts